هایلات

 • اجناس جدید
 • حراج
 • آیتم داغ

آیتم داغ

داغ

ترمومتر های استاندارد

برای دریافت قیمت تماس بگیرید

 

 

SF1134569600-6-1

شرح

ترمومترهای ASTM, IP, BS (62)
پیشنهاد ما به شما، ترمومترهای بسیار دقیق انداره گیری دما برای انجام آزمایش های استاندارد بر اساس محدودیت های مشخص شده توسط ASTM، BS، IP و همچنین ISO می باشد. این ترمومترهای دقیق، برای آزمایش های مواد معدنی و نفتی و بر اساس استانداردها و دقت های تعریف شده کاربرد دارند. ترمومترهای ارائه شده توسط شرکت پرگان تجهیز آرمانی دارای درجه بندی حک شده و مقاوم در برابر اسید و باز می باشند. کلیه ترمومترها دارای سرتیفیکیت از کمپانی سازنده هستند که نشان دهنده ی اصالت کالا میباشد.

ترمومتر ASTM 1C
منطبق بر استانداردهایASTM 1C, BS 593F 150C/76
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲۰- تا ۱۵۰+ درجه سانتی گراد
طول دماسنج: ۳۱۷ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 1F
منطبق بر استاندارد ASTM 1F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۰ تا ۳۰۲+ درجه فارنهایت و دقت ۲ درجه
طول دماسنج: ۳۱۷ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 2C
منطبق بر استانداردهای ASTM 2C, IP 62C, BS 593F 300C/76
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۵- تا ۳۰۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۱ درجه
طول دماسنج: ۳۸۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 2F
منطبق بر استاندارد ASTM 2F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲۰+ تا ۵۸۰+ درجه فارنهایت و دقت ۲ درجه
طول دماسنج: ۳۸۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 3C
منطبق بر استانداردهای ASTM 3C, IP 73C, BS 593F 400C/76
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۵- تا ۴۰۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۱ درجه
طول دماسنج: ۴۱۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 5C
منطبق بر استانداردهای ASTM 5C, IP 1 C Cloud and Pour
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۸- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۱ درجه
طول دماسنج: ۲۲۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 5F
منطبق بر استاندارد ASTM 5F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۱۱۲- تا ۷۰+ درجه فارنهایت و دقت ۲ درجه
طول دماسنج: ۲۲۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 6C
منطبق بر استانداردهای ASTM 6 C, IP 2 C Low Cloud and Pour Capillaries
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۸۰- تا ۲۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۱ درجه
طول دماسنج: ۲۲۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 6F
منطبق بر استاندارد ASTM 6F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۱۱۲- تا ۷۰+ درجه فارنهایت و دقت ۲ درجه
طول دماسنج: ۲۲۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 7C
منطبق بر استانداردهای ASTM 7 C, IP 5 C Low Distillation
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲- تا ۳۰۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۱ درجه
طول دماسنج: ۳۸۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 8C
منطبق بر استانداردهای ASTM 6 C, IP 6 C High Distillation
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲- تا ۴۰۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۱ درجه
طول دماسنج: ۳۸۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 8F
منطبق بر استاندارد ASTM 8F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۰+ تا ۷۶۰+ درجه فارنهایت و دقت ۲ درجه
طول دماسنج: ۳۸۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 9C
منطبق بر استانداردهای ASTM 9 C, IP 15 C Pensky-Martens, Low Range
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۵- تا ۱۱۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۵ درجه
طول دماسنج: ۲۸۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 9F
منطبق بر استاندارد ASTM 9F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲۰+ تا ۲۳۰+ درجه فارنهایت و دقت ۱ درجه
طول دماسنج: ۲۸۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 10C
منطبق بر استانداردهای ASTM 10 C, IP 16 C Pensky-martens, High Range
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۹۰+ تا ۳۷۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۲ درجه
طول دماسنج: ۲۸۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 10F
منطبق بر استاندارد ASTM 10F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲۰۰+ تا ۷۰۰+ درجه فارنهایت و دقت ۵ درجه
طول دماسنج: ۲۸۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 11C
منطبق بر استانداردهای ASTM 11 C, IP 28 C Cleveland Open Flash
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۶- تا ۴۰۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۲ درجه
طول دماسنج: ۳۰۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 12C
منطبق بر استانداردهای ASTM 12 C, IP 64 C Density-Wide Range
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲۰- تا ۱۰۲+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۲ درجه
طول دماسنج: ۴۱۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 12F
منطبق بر استانداردهای ASTM 12 F, IP 64 F Density-Wide Range
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۵- تا ۲۱۵+ درجه فارنهایت و دقت ۰.۵ درجه
طول دماسنج: ۴۲۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 13C
منطبق بر استانداردهای ASTM 13 C, IP 47 C Loss of Heat
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۱۵۵+ تا ۱۷۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۵ درجه
طول دماسنج: ۱۵۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 14C
منطبق بر استانداردهای ASTM 14C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۸+ تا ۸۲+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۳۷۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 15C
منطبق بر استانداردهای ASTM 15 C, IP 60 C Low Softening Point
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۲ درجه
طول دماسنج: ۳۹۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 16C
منطبق بر استاندارد ASTM 16C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۰+ تا ۲۰۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۵ درجه
طول دماسنج: ۳۹۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 17C
منطبق بر استانداردهای ASTM 17 C Saybolt Viscosity
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۱۹+ تا ۲۷+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۲۷۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 18C
منطبق بر استاندارد ASTM 18C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۴+ تا ۴۲+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۲۷۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 19C
منطبق بر استاندارد ASTM 19C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۴۹+ تا ۵۷+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۲۷۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 21C
منطبق بر استاندارد ASTM 21C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۷۹+ تا ۸۷+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۲۷۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 22C
منطبق بر استاندارد ASTM 22C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۹۵+ تا ۱۰۳+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۲۷۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 23C
منطبق بر استاندارد ASTM 23C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۱۸+ تا ۲۸+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۲ درجه
طول دماسنج: ۲۰۷ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 24C
منطبق بر استاندارد ASTM 24C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۹+ تا ۵۴+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۲ درجه
طول دماسنج: ۲۳۲ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 25C
منطبق بر استاندارد ASTM 25C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۹۵+ تا ۱۰۵+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۲ درجه
طول دماسنج: ۲۰۷ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 28C
منطبق بر استاندارد ASTM 28C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۶.۶+ تا ۳۹.۴+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۰۵ درجه
طول دماسنج: ۳۰۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 36C
منطبق بر استاندارد ASTM 36C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲- تا ۶۸+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۲ درجه
طول دماسنج: ۴۰۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 44C
منطبق بر استاندارد ASTM 44C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۱۸.۶+ تا ۲۱.۴+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۰۵ درجه
طول دماسنج: ۳۰۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 45C
منطبق بر استاندارد ASTM 45C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲۳.۶+ تا ۲۶.۴+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۰۵ درجه
طول دماسنج: ۳۰۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 46C
منطبق بر استاندارد ASTM 46C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۴۸.۶+ تا ۵۱.۴+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۰۵ درجه
طول دماسنج: ۳۰۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 50C
منطبق بر استاندارد ASTM 50C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۱۲.۲+ تا ۳۸.۳+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۰۵ درجه
طول دماسنج: ۴۶۳ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 54C
منطبق بر استاندارد ASTM 54C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲۰+ تا ۱۰۰.۶+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۲ درجه
طول دماسنج: ۳۰۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 58F
منطبق بر استاندارد ASTM 58F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۰- تا ۱۲۰+ درجه فارنهایت و دقت ۱ درجه
طول دماسنج: ۳۰۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 60C
منطبق بر استاندارد ASTM 60C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۷۷+ تا ۲۶۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۱ درجه
طول دماسنج: ۳۰۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 61C
منطبق بر استاندارد ASTM 61C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۲+ تا ۱۲۷+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۲ درجه
طول دماسنج: ۳۷۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 62C
منطبق بر استاندارد ASTM 62C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۸- تا ۲+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۳۷۴ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 63C
منطبق بر استاندارد ASTM 63C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۸- تا ۳۲+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۳۷۴ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 73C
منطبق بر استاندارد ASTM 73C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۴۱.۴- تا ۳۸.۶- درجه سانتی گراد و دقت ۰.۰۵ درجه
طول دماسنج: ۳۰۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 74C
منطبق بر استاندارد ASTM 74C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۵۵.۴- تا ۵۲.۶- درجه سانتی گراد و دقت ۰.۰۵ درجه
طول دماسنج: ۳۰۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 90C
منطبق بر استاندارد ASTM 90C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۰ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۳۷۴ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 93C
منطبق بر استاندارد ASTM 93C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۶۰+ تا ۹۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۳۶۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 96C
منطبق بر استاندارد ASTM 96C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۱۲۰+ تا ۱۵۰+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۳۶۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 99F
منطبق بر استاندارد ASTM 99F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۵۸- تا ۴۱+ درجه فارنهایت و دقت ۰.۵ درجه
طول دماسنج: ۲۹۹ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 101C
منطبق بر استاندارد ASTM 101C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۱۹۵+ تا ۳۰۵+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۵ درجه
طول دماسنج: ۳۶۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 104C
منطبق بر استاندارد ASTM 104C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۱۷۳+ تا ۲۲۷+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۲ درجه
طول دماسنج: ۳۹۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 120C
منطبق بر استانداردهای ASTM 120 C, IP 92 C Kinematic Viscosity
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۸.۶+ تا ۴۱.۴+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۰۵ درجه
طول دماسنج: ۳۰۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 121C
منطبق بر استانداردهای ASTM 121 C, IP 32 C Kinematic Viscosity
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۹۸.۶+ تا ۱۰۱.۴+ درجه سانتی گراد و دقت ۰.۰۵ درجه
طول دماسنج: ۳۰۰ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 122C
منطبق بر استاندارد ASTM 122C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۴۵- تا ۳۵- درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۲۹۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 123C
منطبق بر استاندارد ASTM 123C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۳۵- تا ۲۵- درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۲۹۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 124C
منطبق بر استاندارد ASTM 124C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۲۵- تا ۱۵- درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۲۹۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

ترمومتر ASTM 125C
منطبق بر استاندارد ASTM 125C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از ۴۵- تا ۳۵- درجه سانتی گراد و دقت ۰.۱ درجه
طول دماسنج: ۲۹۵ میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNEIDER آلمان

بررسی ها

هنوز نظری وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فیلدهایی را که نشان داده می شوند انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسه
 • امتیاز
 • قیمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • شرح
 • محتوا
 • ویجت
 • ابعاد
 • اطلاعات تکمیلی
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • ویژگی های سفارشی
Click outside to hide the compare bar
مقایسه
مقایسه ×
Let's Compare! Continue shopping